ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວLaotańska Republika Ludowo-Demokratyczna